Algemene voorwaarden Yara's

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer.

Artikel 3 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Artikel 4 - Prijzen

Artikel 5 - Monsters en modellen

Artikel 6 - Gevolgen niet tijdig betalen

Artikel 7 - Recht van reclame

Artikel 8 - Herroepingsrecht

Artikel 9 - Vergoeding van bezorgkosten

Artikel 10 - Vergoeding retourkosten

Artikel 11 - Opschortingsrecht

Artikel 12 - Retentierecht

Artikel 13 - Verrekening

Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud

Artikel 15 - Levering

Artikel 16 - Levertijd

Artikel 17 - Feitelijke levering

Artikel 18 - Transportkosten

Artikel 19 - Verpakking en verzending

Artikel 20 - Bewaring

Artikel 21 - Garantie 

Artikel 22 - Ruilen

Artikel 23 - Vrijwaring

Artikel 24 - Klachten

Artikel 25 - Ingebrekestelling

Artikel 26 - Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Artikel 27 - Aansprakelijkheid Yara's

Artikel 28 - Vervaltermijn

Artikel 29 - Recht op ontbinding

Artikel 30 - Overmacht

Artikel 31 - Wijziging van de overeenkomst

Artikel 32 - Wijziging algemene voorwaarden

Artikel 33 - Overgang van rechten

Artikel 34 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

Artikel 35 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Artikel 1 - Definities

1. Yara's: Yara's, gevestigd te Goirle onder KvK nr. 86503006.

2. Klant: degene met wie Yara's een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: Yara's en klant samen.

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt. 

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam onderneming: Yara's

Adres: Kortevoorenstraat 18, 5051 VS,  Goirle 

Telefoonnummer: 06 44 57 36 44

E-mailadres: info@yaraswebshop.nl

KvK-nummer: 86503006

BTW-identificatienummer: NL004260608B59

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Yara's.

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit. 

 

Artikel 4 - Prijzen

1. Alle prijzen die Yara's hanteert zijn in euro's, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2. Alle prijzen die Yara's hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Yara's te allen tijde wijzigen. 

3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Yara's niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 

4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling. 

 

Artikel 5 - Monsters en modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen. 

 

Artikel 6 - Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Yara's gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Yara's.

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Yara's zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Yara's op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Yara's, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Yara's te betalen.

 

Artikel 7 - Recht van reclame

1. Zodra de klant in verzuim is, is Yara's gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

2. Yara's roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling. 

3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Yara's, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 

4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant. 

 

Artikel 8 - Herroepingsrecht

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

- Het product niet is gebruikt,

- Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen,

- Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.),

- De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd's, cd's, etc.),

- Het product geen los tijdschrift of losse krant is,

- Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft,

- De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.

 

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

- Op de dag nadat de consument het laatst product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling. 

- Zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen.

- Zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen.

- Zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.

 

3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@yaraswebshop.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Yara's, www.yaraswebshop.nl, kan worden gedownload. 

4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Yara's, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 

 

Artikel 9 - Vergoeding van bezorgkosten

1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Yara's heeft geretourneerd, dan zal Yara's eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen. 

2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Yara's voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd. 

 

Artikel 10 - Vergoeding retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van consument. 

 

Artikel 11 - Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Artikel 12 - Retentierecht

1. Yara's kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Yara's heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Yara's.

3. Yara's is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht. 

 

Artikel 13 - Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Yara's te verrekenen met een vordering op Yara's. 

 

Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud

1. Yara's blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Yara's op grond van wat voor met Yara's gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming. 

2. Tot die tijd kan Yara's zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen vervreemden of anderszins bezwaren. 

4. Indien Yara's een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Yara's het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

 

Artikel 15 - Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 

2. Levering vindt plaats bij Yara's, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 

4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Yara's het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 

5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Yara's kan tegenwerpen.

 

Artikel 16 - Levertijd

1. De door Yara's opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Yara's. 

3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Yara's niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Artikel 17 - Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

Artikel 18 - Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Artikel 19 - Verpakking en verzending

1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Yara's niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 

2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Yara's, bij gebreke waarvan Yara's niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 

 

Artikel 20 - Bewaring

1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant. 

2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van klant. 

 

Artikel 21 - Garantie 

1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 

2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgelegd. 

3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. 

 

Artikel 22 - Ruilen

1. Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur,

- Het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes,

- Het product is nog niet gebruikt.

 

2. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild. 

 

Artikel 23 - Vrijwaring

De klant vrijwaart Yara's tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Yara's geleverde producten en/of diensten.

 

Artikel 24 - Klachten

1. De klant dient een door Yara's geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Yara's daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 

3. Consumenten dienen Yara's uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Yara's in staat is hierop adequaat te reageren.

5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Yara's gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 

 

Artikel 25 - Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Yara's.

2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Yara's ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

 

Artikel 26 - Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Yara's een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Yara's verschuldigd zijn. 

 

Artikel 27 - Aansprakelijkheid Yara's

1. Yara's is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 

2. Indien Yara's aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. 

3. Yara's is nooit aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

4. Indien Yara's aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Artikel 28 - Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Yara's vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 29 - Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Yara's toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

2. Is de nakoming van de verplichtingen door Yara's niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Yara's in verzuim is.

3. Yara's heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Yara's kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Artikel 30 - Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Yara's in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Yara's kan worden toegerekend in een van de wil van Yara's onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Yara's kan worden verlangd. 

2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - docht niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Yara's 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Yara's er weer aan kan voldoen. 

4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

5. Yara's is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet. 

 

Artikel 31 - Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en i onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 

 

Artikel 32 - Wijziging algemene voorwaarden

1. Yara's is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Yara's zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Artikel 33 - Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Yara's.

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgelijk Wetboek. 

 

Artikel 34 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Yara's bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 

 

Artikel 35 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Yara's is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

 

Opgesteld op 23 juni 2022